Onze school

Missie

Onze persoonlijke missie en passie is: Waar ieder kind gezien wordt. Niet alleen door de leerkracht van de eigen groep, maar ook alle andere leerkrachten, onderwijsondersteuners en directie kennen de kinderen en hebben goed contact met hen en helpen hen zich verder te ontwikkelen daar waar mogelijk is. Als team kijken we naar elkaar om en laten zo ook zien aan de leerlingen dat iedereen er mag zijn.

Visie

Onze school biedt een veilige- en rijke leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Uniciteit, respect voor elkaar en omzien naar elkaar staat centraal. We zien het als taak om de kinderen voor te bereiden op het leven in het algemeen, waarbij ze kunnen omgaan met verschillen en teleurstellingen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, zelfstandige mensen. De school is een belangrijke verbindende factor binnen de dorpsgemeenschap. Wij werken vanuit de basis dat we God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf, zoals de Here Jezus de tien geboden heeft samengevat.

(Op)Groeien vanuit liefde

In een liefdevolle, veilige en ontspannen leeromgeving tonen de leerkrachten hun liefde voor het onderwijs, de leerlingen en het geloof in God. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen groeien als mens. Wij begeleiden hen daarbij. Dit doen we vanuit de gedachte dat elk kind zichzelf mag zijn en dat we aansluiten bij de leerbehoeften van het kind.

Daarnaast willen we als school een belangrijk verbindingspunt zijn in Waarder. Of het nu gaat om de verbinding tussen leerkrachten, de ouders, de leerlingen of de inwoners en het bedrijfsleven in Waarder. We zoeken deze verbinding vanuit wederzijds respect en het omzien naar elkaar.  

De Bijbel als leidraad

De Prins Willem-Alexanderschool is een School met de Bijbel en dat dragen wij graag uit.  Dit doen wij door Bijbelverhalen te vertellen en met elkaar te bedenken wat we van deze verhalen kunnen leren. We bidden samen en zingen psalmen en liederen. Ook hebben wij maandelijks schoolvieringen en vieren we jaarlijks een van de Christelijke feestdagen in de kerk.

Samen leren en ontdekken

Samen werken, samen leren en samen plezier maken. Dat vinden we belangrijk op onze school. Dit doen we in de klas met elkaar, maar de kinderen ontmoeten elkaar ook in de aula. Hier lezen we bijvoorbeeld in duo’s van verschillende leeftijden en niveau met elkaar. Op school en in de klas zorgen wij voor een veilige plek, waar kinderen op hun eigen niveau kunnen leren en ontwikkelen.

We besteden veel aandacht aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. Dit doen wij aan de hand van de leerlijnen. Zo weten we precies wat de leerlingen moeten beheersen om de volgende stap te kunnen maken. Zo sluit de lesstof zoveel mogelijk aan op de leerbehoefte van uw kind. Daarnaast gaan we projectmatig aan de slag met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Engels geven we vorm door middel van de methode ‘Join in’.
Een methode waar er veel aandacht is voor het spreken en actief gebruiken van Engels. 

(Op)groeien als wereldburger
We maken kennis met de wereld om ons heen, door regelmatig op excursie te gaan. Deze excursies noemen wij ‘omgevingsonderwijs’. We maken uitstapjes naar de boerderij in Waarder tot zelfs de Tweede Kamer in Den Haag. Zo nemen we de leerlingen mee dichtbij huis, verder het leven in.

De Bijbel als leidraad

Combinatiegroepen

De Prins Willem-Alexanderschool heeft vijf groepen waaronder 3 combinatiegroepen. In deze klassen krijgen kinderen van twee leerjaren gezamenlijk les. Deze combinatiegroepen krijgen extra ondersteuning van een onderwijsassistent en/of een leraarondersteuner. Zo zorgen we ervoor dat alle leerlingen worden gezien en dat er een goede balans is tussen zelfstandig werken en het werken na uitleg. 

Pluswerk

Leerlingen die meer aankunnen dan de basisleerstof, krijgen de mogelijkheid om extra uitdaging te zoeken met behulp van verrijkingsstof. Zij komen in aanmerking om te werken met Pittige Plustorens. Dit is pluswerk, waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden op een hoog niveau worden behandeld. Dit doen de leerlingen wekelijks in de plusklas, maar daarnaast wordt het pluswerk ook in de groepen aangeboden. Hiervoor gebruiken wij o.a. Levelwerk.