Educatief partnerschap

We zijn een school waar we samen met ouders het beste voor de kinderen willen. Wanneer er sprake is van ‘samen verantwoordelijk zijn’, kan het kind profiteren van deze wisselwerking tussen ouders en school. Zo komen opvoedings- en ontwikkelingsaspecten het beste tot hun recht.

Ouderparticipatie

Onze school stelt de belangstelling van ouders voor het onderwijs in de basisschool zeer op prijs. Actieve vormen van ouderparticipatie zijn belangrijk om goede resultaten te bereiken voor de leerlingen. School en ouders voelen zich dan samen verantwoordelijk voor het wel en wee van de kinderen. We kennen onder andere een medezeggenschapsraad en klankbordgroep identiteit. Ook werken we met projectgroepen om samen met ouders te werken aan veranderingen in de school. Zo hebben ouders meegedacht met het huidige rapport en zijn ze intensief betrokken bij een onderzoek naar schooltijden.