Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

Interne contactpersoon

Op onze school is de interne contactpersoon Hester Veldhuijzen. Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.

Externe vertrouwenspersoon

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. Onze externe vertrouwenspersoon is Albert van der Zalm. Hij is bereikbaar voor zowel medewerkers als ouders. Hij is te bereiken via info@albertvanderzalm.nl of 06-23814297.

De klachtencommissie

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten. 

Volgorde

Bespreek eerst uw klacht met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om in een gesprek te bespreken wat er nodig is om de klacht goed af te handelen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van de directeur van de school, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van De Vier Windstreken: https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/. Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen.

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u zich rechtstreeks tot de externe landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan terecht bij de Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon 070 – 3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl.