Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.
De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.
Ouders: Nicolette van Vliet en Arie van den Berg
Personeelsleden: Annemiek Versluis (secretaris) en Hester Veldhuijzen (voorzitter)

De oudergeleding is gekozen uit en door de ouders en behartigt met name hun belangen.
De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel en behartigt met name hun belangen. Samen adviseren zij bestuur en directie en beoordelen ze belangrijke beleidsbeslissingen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepsverdeling, het formatieplan, de vakantieregeling, ouderparticipatie en de algemene gang van zaken in en om de school.

De raad komt regelmatig bijeen. De directeur van de school is daarbij vaak aanwezig als adviseur.

Daarnaast heeft de MR contact met de oudercommissie, de Gemeenschappelijke MR (GMR), de schoolraad en de directie van de school.
De MR brengt op de jaarlijkse ouderavond een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit.
De notulen kunnen opgevraagd worden via de secretaris van de MR.
Uw vragen of opmerkingen kunt u ons altijd mailen: mr.pwaschool@d4w.nl