Missie en visie

Missie

Onze persoonlijke missie en passie is: Waar ieder kind gezien wordt. Niet alleen door de leerkracht van de eigen groep, maar ook alle andere leerkrachten, onderwijsondersteuners en directie kennen de kinderen en hebben goed contact met hen en helpen hen zich verder te ontwikkelen daar waar mogelijk is. Als team kijken we naar elkaar om en laten zo ook zien aan de leerlingen dat iedereen er mag zijn.

Visie

Onze school biedt een veilige- en rijke leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Hierbij is het kind eigenaar van zijn of haar leerproces. Uniciteit, respect voor elkaar en omzien naar elkaar staat centraal. We zien het als taak om de kinderen voor te bereiden op het leven in het algemeen, waarbij ze kunnen omgaan met verschillen en teleurstellingen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, zelfstandige mensen. De school is een belangrijke verbindende factor binnen de dorpsgemeenschap. Wij werken vanuit de basis dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, zoals de Here Jezus de tien geboden samen vatte.

Levensbeschouwelijke visie

We zijn een protestants-christelijke school en willen dat ook uitdragen. Ons uitgangspunt is om te werken en leren als mensen die de Bijbel aanvaarden als Gods Woord. In de vorming en begeleiding van het kind stellen we daarom centraal: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

We geven dat in de school vorm door aan de kinderen de Bijbelverhalen te vertellen, samen met hen te praten over de waarde van deze verhalen voor ons dagelijks leven, samen te bidden en psalmen en liederen te zingen.

Daarnaast hebben we zeven maal per jaar een schoolopening en vieren we de christelijke feestdagen met elkaar of in de klas.

Verder besteden we veel aandacht aan de individuele zorg, het omzien naar en het tonen van belangstelling voor elkaar, het dragen van verantwoordelijkheid, respect hebben voor anderen en het gebruikmaken van ieders kwaliteiten.

Van ouders en leerlingen verwachten we dat ze meedoen aan alle activiteiten van de school die voortvloeien uit onze identiteit.