Sociale Veiligheid

De Prins Willem-Alexanderschool is een school die voor alle leerlingen veilig is. Dit houdt in dat leerlingen mogen zijn zoals ze zijn, dat leerkrachten er zijn voor de kinderen en belangstelling tonen voor hun leefwereld. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk voor het welbevinden van het kind. Alleen een kind dat ‘lekker in zijn vel zit’ komt tot goede prestaties.
We stimuleren de leerlingen:

 •   leergierig te zijn
 •   positief in het leven te staan
 •   zelfstandig en geconcentreerd te werken
 •   zelf of samen met anderen oplossingen te zoeken
 •   hun gevoelens te uiten
 •   hun eigen leergedrag te kennen en eventueel te verbeteren
 •   goed met hun medeleerlingen om te gaan

We begeleiden emoties: troosten bij verdriet, geven rust bij woede, delen in vreugde en blijdschap.
We zorgen ervoor dat de leeromgeving van de leerlingen opgeruimd en hygiënisch is.

Goede sfeer

Om tot volwaardig mens op te kunnen groeien, is een goede sfeer belangrijk voor de kinderen. We stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat op prijs. Orde, regelmaat en grenzen horen daar ook bij.
Om de omgang tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten en kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt om pestgedrag te voorkomen en zijn er schoolregels opgesteld.

Schoolregels

Deze tien regels gelden in de hele school.

 1. Als er één praat, wees dan stil, zo kan iedereen zeggen wat hij wil.
 2. Gewoon praten: OK. Schreeuwen of grove taal: Nee!
 3. Dat we allemaal anders zijn, dat vind ik fijn!
 4. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet of wat jij kiest.
 5. Problemen los je met praten op. Lukt dat niet, dan zoek je de juf of meester op.
 6. Samen delen, samen spelen!
 7. Wat jezelf niet fijn vindt, doe dat ook bij een ander niet!
 8. Eén tegelijk plassen, daarna handen wassen
 9. We zijn zuinig op alle schoolspullen en gaan er voorzichtig mee om.
 10. Met hetzelfde gemak, gooi je de rommel in de afvalbak.

Elke week staat één van deze afspraken in elke groep centraal, zodat we elke tien weken alle regels weer onder de aandacht brengen.
Daarnaast hanteren we afspraken over wat wel en niet te doen in school, in het lokaal en op het plein. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden op school aandacht aan het vak ‘Sociaal- Emotionele Ontwikkeling’ (SEO) met de methode ‘KWINK’.SEO gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. Met behulp van KWINK leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Daarom besteden we aan het begin van het schooljaar veel tijd aan positieve groepsvorming.

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/

Seksuele vorming

Op onze school gebruiken we de methode 'Wonderlijk Gemaakt'. Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk gemaakt leert kinderen op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Pestprotocol

Op onze school hebben we een pestprotocol. Informatie over dit pestprotocol kan u opvragen bij de leerkracht.