Kennismaken en aanmelden

We hebben een open aannamebeleid wat betreft de leerlingen, maar we houden vast aan onze eigen protestants christelijke achtergrond. Wij dragen die ook uit en vragen van ouders en leerlingen daarvoor respect te hebben net zoals wij respect tonen voor de achtergrond van niet-protestants-christelijke ouders en kinderen.

Aanmelden

U kunt uw kind alvast inschrijven als het 2,5 of 3 jaar is. Natuurlijk kan een leerling ook op latere leeftijd instromen in onze school door bijvoorbeeld een verhuizing. Indien er in een (combinatie) groep een grotere zorgbehoefte is dan 25% van de leerlingpopulatie, is het aannamebeleid in overleg met onder andere de intern begeleider en de groepsleerkracht(en). Een inschrijfformulier kunt u hiernaast downloaden of ophalen bij de directie.

Intakegesprek en rondleiding

Bij de aanmelding vindt een intakegesprek en rondleiding plaats met de directeur of een leerkracht. Ouders krijgen informatie over de school, de groepen, de visie en het onderwijskundig beleid. Door de rondleiding krijgen ouders een indruk van de sfeer en werkwijze. We vinden het altijd prettig als het nieuwe kind zelf meekomt bij het intake-gesprek. Ook vragen we de ouders om een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling. Klik hier om een afspraak te maken voor dit gesprek.

Wenafspraken

Vanaf dat ze 3 jaar en 10 maanden zijn krijgen nieuwe kinderen de mogelijkheid om alvast twee keer een dagdeel te komen kijken in hun nieuwe klas. Deze zogenoemde wenafspraken worden gemaakt in overleg met de groepsleerkracht. Leerlingen die in de zomervakantie 4 jaar worden, mogen één middag komen kijken voor de vakantie. Dit doen we op de middag dat alle leerlingen doorschuiven naar de groep waarin ze in het nieuwe schooljaar komen te zitten.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Uw kind start op de maandag na zijn/haar verjaardag. Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u hier contact opnemen met onze school. We vinden het prettig de inschrijving te doen onder schooltijd in het bijzijn van uw kind. Tijdens een rondleiding krijgen u en uw kind dan al vast een indruk van de nieuwe school. De inschrijving van jongste kleuters doen we bij voorkeur spoedig nadat ze 3 jaar zijn geworden. Ons inschrijfformulier is hiernaast te vinden. 

Bij de aanmelding en toelating van leerlingen houden we rekening met het volgende:

  • Prins Willem-Alexanderschool verlangt van ouders dat zij verklaren de visie en uitgangspunten van de school te onderschrijven.
  • Prins Willem-Alexanderschool hanteert een maximale grootte van 30 leerlingen per jaargroep en de maximale capaciteit van de school is bepaald op 200 leerlingen. Aan de hand hiervan worden de beschikbare kindplaatsen bepaald.
  • Indien uw kind een ouder broertje of zusje op de Prins Willem-Alexanderschool heeft op het moment dat het aangemelde kind vier jaar wordt, heeft uw kind voorrang bij aanmelding.
  • U kunt uw kind aanmelden, vanaf de leeftijd van 3 jaar. Dit doet u met ons aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze website. Het is eventueel mogelijk om een zogenaamde ‘vooraanmelding’ te doen. In deze vooraanmelding kunt u aangeven interesse te hebben om uw kind op onze school te willen aanmelden. Op deze vooraanmelding dient echter altijd nog een aanmelding te volgen.
  • Binnen 6 weken na afloop van de aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen of niet.
  • De aanmelding van uw kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.
  • De Prins Willem-Alexanderschool beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan de directeur de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.